Proiectul tehnic pentru executia unei case este obligatoriu, necesar sau va puteti lipsi de el? De multe ori se intampla sa ni se solicite o oferta doar pentru proiectul pentru obtinerea autorizatiei (D.T.A.C.), care este folosit apoi si pentru executie, in speranta unor costuri de proiectare mai mici.

D.T.A.C. (documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei), P.Th. (proiect tehnic de executie), D.E. (detalii de executie) sunt  etape obligatorii din cadrul unui proiect ce are ca scop final construirea unei cladiri.  Deci nu va fi mai ieftin daca se solicita doar D.T.A.C.-ul fara a mai exista ulterior P.Th., pentru ca nu poate exista doar D.T.A.C., nefiind legala construirea doar pe baza de D.T.A.C. si totodata D.T.A.C -ul necontinand toate informatiile necesare executiei. Atunci cand realizez o oferta, estimez timpul alocat pentru a aduce proiectul la nivelul calitativ care sa permita construirea pe baza lui. Proiectul de arhitectura va fi complet (D.T.A.C., P.Th., D.E.), corelat cu proiectele celorlalte specialitati, respectand si legislatia in vigoare.

Mai jos am facut un mic extras legislativ:

Conform legii 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare, Art. 7 alin. 4 “Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie”.

Asa cum sunt definiti termenii in legea 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare, exista:

•  Documentaţie tehnică – D.T.

Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor – inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.

După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică – D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic – P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice – D.T., sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.

  • Proiect tehnic (P.Th.)

Documentaţia tehnico-economică – piese scrise şi desenate -, elaborată în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică – D.T., cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.

Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.

  • Detalii de execuţie (D.E.)

Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori de proiecte atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.”

In aceeasi lege 50, art. 29 alin. 2:

“(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.”

In legea 10/95 actualizata,  privind calitatea in constructii, art. 13.

“(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie neverificate.”

In Normele metodologice ale legii 50, Art. 78: Obligatii ale proiectantului punct a “ Asigurarea calitatii documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea exeutarii lucrarilor de constructii, respectiv a proiectului tehnic  – P.Th.”

In legea 10/95 actualizata Art. 23 Obligatii proiectanti, punct b  “asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;”

In Normele metodologice ale legii 50, Art. 79: Obligatii ale executantului, punct c “sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic P.Th, verificat de verificatori de proiect, potrivit legii.”

Si atunci de ce se interpreteaza legislatia de mai sus? :

  • Pentru ca documentatia D.T.A.C. de arhitectura contine informatii despre functionalul si aspectul casei, beneficiarii considera ca e suficient, fara sa cunoasca legislatia si neconstientizand ce implica un santier.

  • Pentru ca arhitectii si proiectantii in general cad in capcana de a oferi ceea ce li se cere, nu ceea ce trebuie.

Cum s-ar putea corecta aceste deficiente:

  • Obligatia de a depune la Inspectoratul de Stat in Constructii proiectul tehnic complet inainte de inceperea executiei.

  • Beneficiarii sa constientizeze importanta proiectarii tehnice complete printr-o documentare mai ampla, inainte de a face demersurile pentru construirea unei cladiri.

  • Proiectantii sa nu mai ofere doar bucati de proiecte si sa explice clientilor mai bine utilitatea unui proiect tehnic complet (Arhitectura+Structura+Instalatii).

Concluzie:

  • Proiectul tehnic de executie este obligatoriu conform legislatiei in vigoare. Nu riscati si nu dati bani pe ceva incomplet.